ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ
Cautare nume medic 

Home » Legislatie medicala

Hotararea nr. 1 din 13-14.03.2008

Hotararea nr.1/2008 privind modificarea Statutului Colegiului Medicilor din România si a Codului de deontologie medicala in temeiul art. 425 lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din România hotaraste:

Art. I. Statutul Colegiului Medicilor din România aprobat prin Decizia nr.3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala a Colegiului Medicilor din România, publicata in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 418
din 18/05/2005 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 24 se adauga o noua litera, litera f) cu urmatorul cuprins:
f) revoca din functie membrii alesi pentru abateri de la prevederile prezentei legi si, respectiv, ale Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din Romania, care aduc prejudicii activitatii corpului profesional.
2. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
Art.53 Comisia profesional-stiintifica si de invatamânt urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, stabilirea si cresterea standardelor de practica profesionala in vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile sanitare
3. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
Art.55 (1) Comisia profesional-stiintifica si de invatamânt elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala, pe niveluri de competente ale unitatilor sanitare, si le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii Publice. Elaborarea ghidurilor si
protocoalelor de practica medicala poate fi delegata asociatiilor profesional-stiintifice ale medicilor.
(2) in scopul cresterii performantei serviciilor de sanatate, Comisia profesional-stiintifica si de invatamânt are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii pregatirii profesionale cum ar fi: acreditare
standardizare, certificare de calitate, ghiduri de practica profesionala,
4. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins
Art.56 Comisia profesional-stiintifica si de invatamânt analizeaza, in functie de necesitate, studii de analiza ocupationala in domeniile medicale de specialitate in vederea stabilirii de standarde ocupationale si delimitarea competentelor
profesionale in virtutea titlurilor oficiale de calificare in medicina, potrivit Nomenclatorului de specialitati medicale si a Catalogului de atestate de studii complementare
5. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
Art.57 in realizarea competentelor sale, Comisia profesional-stiintifica si de invatamânt indeplineste si urmatoarele activitati:
a) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate;
b) sprijina organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;
c) elaboreaza programe si standarde de evaluare profesionala periodica;
d) participa, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Sanatatii Publice, la stabilirea numarului anual de locuri in unitatile de invatamânt superior de profil medical acreditate, precum si a numarului de
locuri in rezidentiat.
6. La articolul 81 se adauga o litera noua, litera h), cu urmatorul cuprins:
e) stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina.
7. Alineatul 1 al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
(1) Consiliul colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta colegiului, la data organizarii alegerilor, alesi de catre adunarea generala conform proportiilor
stabilite de lege.
8. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
Art.106 - (1) Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 6 luni de la data savârsirii faptei sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile.
(2) Sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. a)-d) din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii se radiaza in termen de 6 luni de la data executarii lor, iar cea prevazuta la lit. e), in termen de un an de la data expirarii perioadei de
interdictie.
(3) in cazul aplicarii sanctiunii prevazute la art. 447 alin. (1) lit. f), din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii, medicul poate face o noua cerere de redobandire a calitatii de membru al colegiului dupa expirarea perioadei stabilite
prin hotarâre judecatoreasca definitiva de interdictie a exercitarii profesiei sau dupa 2 ani de la data aplicarii sanctiunii de catre comisiile de disciplina. Redobândirea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din România se face in conditiile
prezentei legi.
(4) in situatia in care, prin decizia comisiei de disciplina, au fost dispuse si masurile prevazute la art. 447 alin. (3), din Legea 95/006 privind reforma in domeniul sanatatii, radierea sanctiunii se va face numai dupa prezentarea dovezii ducerii la indeplinire a masurii dispuse de comisia de disciplina.
(5) Repetarea unei abateri disciplinare pâna la radierea sanctiunii aplicate constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea noii sanctiuni.
9. Alineatul 1 al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:
(1) (1) Plangerea impotriva unui medic se adreseaza colegiului al carui membru este medicul. Acesteia i se va da curs numai daca contine urmatoarele elemente de identificare:
a) numele, prenumele, domiciliul si calitatea petentului;
b) numele, prenumele si locul de munca ale medicului impotriva caruia se face
plangerea;
c) descrierea faptei si indicarea datei când aceasta a avut loc;
d) prejudiciul creat pacientului;
e) semnatura petentului.
10. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:
Art.112 - in baza deciziei biroului consiliului de declansare a procedurii disciplinare, comisia de jurisdictie va informa medicul impotriva caruia s-a formulat plangerea, comunicandu-i o copie a plangerii, si ii va comunica acestuia termenul pana la care poate depune in scris apararile sale si termenul la care se poate prezenta pentru a fi audiat si a formula toate apararile pe care le considera utile.
11. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins:
Art.113 (1) Dupa cercetarea faptei conform art. 112, de catre comisia de jurisdictie profesionala, dosarul disciplinar insotit de propunerea de sanctionare sau de stingere a actiunii disciplinare se inainteaza comisiei de disciplina a colegiului.
(2) Actiunea disciplinara in fata comisiei de disciplina se sustine de catre comisia de jurisdictie profesionala.
12. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:
Art.114 - Dupa audierea medicului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a unor specialisti in domeniu, a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina stabileste printr-o decizie una dintre urmatoarele
solutii:
a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;
b) aplica una dintre sanctiunile prevazute de art. 104;
c) stinge actiunea disciplinara daca persoana care a facut plângerea, desi anuntata, in mod nejustificat nu se prezinta la audierea fixata de comisia de disciplina sau nu-si precizeaza in scris pozitia fata de solicitarile comisiei de disciplina ori nu se prezinta la expertiza dispusa in cauza.
13. La articolul 117 se adauga doua noi alineate, alineatul 3 si alineatul 4, cu
urmatorul cuprins:
(3) Contestatia se formuleaza in scris si va contine, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele contestatorului;
b) domiciliul respectiv sediul contestatorului;
c) obiectul contestatiei;
d) motivarea contestatiei;
e) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia.
(4) in situatia in care Comisia de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din Romania apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (3), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. in cazul in care contestatorul nu se conformeaza solicitarii Comisiei de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din România, sau daca contestatia nu contine elementele prevazute la alin.3 lit.a) si lit.b) contestatia va fi inaintata de urgenta Comisiei Superioare de Disciplina cu propunerea de respingere.
14. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:
Art. 119. - Solutionând contestatia, Comisia superioara de disciplina, analizeaza cauza sub toate aspectele iar dupa ascultarea contestatorului si, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, poate pronunta o decizie prin care sa anuleze in tot sau in parte decizia pronuntata de comisie de disciplina de la nivel teritorial, daca aceasta a fost nelegal pronuntata, sau poate adopta una dintre urmatoarele solutii:
a) aplica una din sanctiunile prevazute de lege;
b) respinge contestatia si mentine decizia pronuntata de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial;
c) respinge contestatia ca nesustinuta daca contestatorul desi anuntata, in mod nejustificat nu se prezinta la audierea fixata de comisia de disciplina sau nu-si precizeaza in scris pozitia fata de solicitarile comisiei de disciplina ori nu se
prezinta la expertiza dispusa in cauza.
15. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:
Art.121 Daca s-a formulat o plângere atat impotriva unui membru al unui organ de conducere cat si a unui medic ce nu ocupa o functie in cadrul colegiului, se vor forma doua dosare ce vor fi solutionate dupa cum urmeaza:
a) unul de catre Comisia de Jurisdictie a Colegiului Medicilor din România si care se va solutiona de catre Comisia Superioara de Disciplina, pentru faptele ce privesc medicul membru al unui organ de conducere;
b) un al doilea dosar de catre comisia de disciplina de la nivel teritorial pentru medicul care nu ocupa o functie de conducere si care se va solutiona de catre comisia teritoriala de disciplina.
Art. II Codul de deontologie medicala Colegiului Medicilor din Romania aprobat prin Decizia nr.3/2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala a Colegiului Medicilor din România, publicata in Monitorul Oficial al
României Partea I, nr. 418 din 18/05/2005 se completeaza cu un nou capitol, Capitolul VII1, denumit „PUBLICITATEA sI RECLAMA” cu urmatorul continut:


CAPITOLUL VII1
PUBLICITATEA SI RECLAMA
Art.1251 (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinata sa asigure publicului informatii cu privire la activitatea desfasurata de acestea. Publicitatea trebuie sa fie veridica, neinselatoare, sa respecte secretul profesional si sa fie realizata cu demnitate si prudenta.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate mentiunile laudative sau comparative si toate indicatiile referitoare la identitatea pacientilor sunt interzise.
(3) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobândirii de clientela.
Art.1252 (1) Formele de exercitare a profesiei de medic pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) plasarea unei firme;
b) anunturi de publicitate potrivit prezentului Cod de deontologie;
c) anunturi si mentiuni in anuare si carti de telefon;
d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii, etc. profesionale si de specialitate;
e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;
f) adresa de Internet.
(2) Nu este permisa utilizarea urmatoarelor mijloace de publicitate:
a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau resedinta unei persoane, sau intr-un loc public;
b) propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens, indiferent daca aceasta este facuta sau nu in scopul racolarii de pacienti;
c) acordarea de consultatii medicale realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu exceptia acelora avizate de Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organisme acreditate de acesta in acest scop.
(3) In cadrul aparitiilor in mediile de informare medicul va putea prezenta procedee de diagnostic si tratament, tehnici medicale specifice ori alte procedee si mijloace de investigare dar nu va putea folosi acest prilej pentru a si face reclama pentru sine sau pentru orice alta firma implicata in productia de medicamente sau dispozitive
medicale.
Art.1253 (1) Firma trebuie sa aiba dimensiunile maxime de 40 X 80 cm si va fi amplasata la intrarea imobilului si/sau a spatiului ocupat in care forma de exercitare a profesiei isi are sediul profesional principal sau secundar, ori birou de lucru.
(2) Firma cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) Colegiul Medicilor din România;
b) structura teritoriala a CMR;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei;
d) mentiuni privind identificarea sediului (etaj, apartament);
e) mentiuni privind titlurile profesionale, academice, stiintifice, specialitatile si
competentele medicale;
f) mentiuni privind: sediul principal, sediul secundar.
Art.1254 (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunturi in mica sau in marea publicitate.
(2) Anunturile publicate in anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele si principalele specialitati si competente in care medicii isi desfasoara activitatea precum si programul de activitate.
Art. 1255 - (1) Corespondenta formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:
a) numarul de telefon, fax, adresa de Internet si adresa electronica (e-mail);
b) indicarea sediului principal si, dupa caz, a sediului secundar si sau a altui loc de munca;
c) specialitatile si competentele medicale;
d) titlurile academice, stiintifice sau profesionale;
e) sigla formei respective de exercitare a profesiei;
(2) Cartile de vizita profesionale ale medicului ce isi desfasoara activitatea in cadrul formei respective de exercitare a profesiei pot cuprinde mentiunile permise corespondentei, precum si calitatea medicului in forma de exercitare a profesiei.
Art.1256 - (1) Medicii precum si formele de exercitare a profesiei pot avea adresa proprie de Internet, care poate cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata, precum si cele permise corespondentei.
(2) Continutul si modul de prezentare a adresei de Internet trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, precum si secretul profesional.
(3) Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile pe care are dreptul sa le furnizeze medicul sau respectiva forma de exercitare a profesiei.
(4) Adresa de Internet nu poate contine legaturi catre alte adrese de Internet al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de medic.
(5) Pentru realizarea obiectivelor mentionate la alineatul (4), medicul sau forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de Internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii si trebuie sa dispuna fara intârziere eliminarea lor, daca continutul si forma acestora sunt contrare principiilor esentiale privind exercitarea profesiei de medic.
Art. III Prezenta hotarâre se publica in Monitorul Oficial al României Partea I.
PRESEDINTE
Vasile Astarastoae
Bucuresti 13-14 martie 2008


Credite EMC

 20-februarie-2020

Membrii colegiului se pot informa operativ cu privire la stadiul creditelor EMC.
Suplimentar va recomandam sa actualizati adresa de E-mail.

Consultare EMC si preluare adresa de E-mail


Taxe pentru servicii
prestate la CM Brasov

Medici din Brasov

Baza de date cu medicii din Brasov si specialitatile lor medicale poate fi consultata online (253)
» consultati ...

© CMBv 2012                  Prima pagina · Despre noi · Avizari · Membri · Legislatie · JMB · Contact · Biblio medical                       pam